Sustaining the agriculture in the US

VietnamCoffee

The US Department of Agriculture released last week the results of the latest census on American agriculture, an official count every 5 years. Thanks to higher worldwide market values of crops, livestock and all agricultural products, the American agricultural sector has reached records highs — $395 billion in 2012 or 33% higher than in 2007, more than two times of Vietnam’s GDP.  However, there was a reduction of farmland and the number of farms. The number of farms was 2.1 million – a 4% compared to 5 years earlier. Another long-term trend is that farmers are getting older with an average age reaching 58.3 years, with a third of all active farmers older than 65.

If food is a matter of national security, agriculture should be the number one sector to protect. The US government has launched an incentive program to encourage farmers to grow new crops is safe, healthy and environmental friendly. The government provides subsidies in purchasing more energy efficient farming machineries such as irrigation pumps and machines to dry and process crops, and help with marketing programs to to export food overseas. These policies could be the cause of a small rise in the number of farmers between the age of 25 to 34.  Most of these new young farmers target consumers interested in locally grown food, depicting a new trend: Many consumers today would want to know where the food they eat comes from.

US agriculture is known for its ability in creating new products and exporting them to the world. President Obama has identified three key issues to sustain the agriculture in the US: (1) invest more resource in agricultural research to deal with climate change including the major drought in 2013 and the chill winter in 2014; (2) assist farmers in creating new markets opportunities; and (3) prepare to offer help to farmers during time of natural disasters.

The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations claims that 79% of the population in Vietnam live in rural areas.  According to Vietnam’s Ministry of Agriculture, agricultural exports reached $27 billion in 2012. Like many other economies in emerging economies, the exodus of people living farmland to big cities in HCMC, Hanoi and Danang has reached an alarming rate. With the threat of climate change and food safety, it is important for any nation — in particular Vietnam — to keep nurturing a new generation of young and well-trained farmers able to provide alternative agriculture that provides healthy food to the local populations while conserving the quality of arable land for future generations. Perhaps a very first and urgent step is to help reduce the risk of farming with transfer of new technologies and the development of an effective crops insurance program to the farmers who feed us on a daily basis, and to keep Vietnam agriculture as a substantial source of foreign exports. TB

Vietnamese Version/ Bản Tiếng Việt

Phát triển bền vững nông nghiệp ở Mỹ

Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố tuần trước kết quả điều tra nông nghiệp mới nhất, một thống kê được thực hiện 5 năm một lần. Do giá trị thị trường thế giới của cây trồng, gia súc và tất cả các sản phẩm nông nghiệp tăng lên, ngành nông nghiệp Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục – 395 tỷ $ trong năm 2012 hay 33% tăng so với năm 2007, hơn gấp hai lần GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, đất nông nghiệp và số lượng nông trại đã giảm sút. Số lượng nông trại là 2,1 triệu – giảm 4% so với năm năm trước đây. Một xu hướng dài hạn khác là nông dân đang già đi, với độ tuổi trung bình 58,3 năm, và một phần ba số nông dân đang làm việc hơn 65 tuổi.

Nếu lương thực là một vấn đề của an ninh quốc gia, ngành nông nghiệp cần được bảo hộ. Chính phủ Mỹ đã triển khai một chương trình ưu đãi để khuyến khích nông dân canh tác những vụ mùa mới an toàn, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Chính phủ trợ cấp để nông dân mua sắm các máy móc nông nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn như máy bơm tưới tiêu, các máy thu hoạch vụ mùa, và hỗ trợ nông dân với các chương trình marketing để xuất khẩu hàng hóa. Những chính sách này có thể là nguyên nhân làm tăng nhẹ số lượng nông dân ở độ tuổi 25 tới 34. Hầu hết nông dân trẻ này xác định những người quan tâm đến thực phẩm được nuôi trồng tự nhiên là khách hàng mục tiêu, tạo ra một xu thế mới: Nhiều khách hàng ngày nay muốn biết thực phẩm mình đang ăn có nguồn gốc từ đâu.

Nông nghiệp Mỹ được biết đến với khả năng sáng tạo sản phẩm mới và xuất khẩu ra thế giới. Tổng thống Obama đã xác định ba vấn đề chính để phát triển bền vững nông nghiệp nước Mỹ: (1) đầu tư thêm nguồn lực cho nghiên cứu nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu, có thể kể như hạn hán lớn năm 2013 và mùa đông lạnh giá năm 2014; (2) trợ giúp nông dân tìm kiếm các cơ hội thị trường mới; và (3) kịp thời hỗ trợ nông dân khi có các tai họa thiên nhiên.

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) của Liên Hợp Quốc cho biết có 79% dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Theo Bộ Nông nghiệp Việt Nam, xuất khẩu nông sản đạt giá trị 27 tỷ $ trong năm 2012. Như nhiều nền kinh tế mới nổi khác, số lượng người di cư ra các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đã đạt đến mức báo động. Trước nguy cơ của biến đổi khí hậu và an toàn lương thực, một điều quan trọng cho bất kỳ nước nào – đặc biệt Việt Nam – là cần phát triển một thế hệ nông dân trẻ và có học thức, sáng tạo để cung cấp thực phẩm bổ dưỡng trong nước và bảo vệ chất lượng đất canh tác cho các thế hệ sau. Có lẽ, việc đầu tiên và cần thiết là giúp giảm rủi ro canh tác, bằng việc chuyển sang những công nghệ mới và phát triển chương trình bảo hiểm vụ mùa hiệu quả cho nông dân, và xác định nông nghiệp Việt Nam như một nguồn xuất khẩu đáng kể. TB & HN

Published by

Tung Bui, PhD & Huy Nguyen, MPA, Editors

***** Tung Bui is the director of the Shidler Executive MBA program in Vietnam (VEMBA) in Hanoi and HCMC. In the US, he is the Matson Navigation Company Chair of Global Business and Professor of Information Technology Management at the Shidler College of Business of the University of Hawaii. He also serves as the director of the APEC Study Center and the PRIISM institute, and the co-chair of the HICSS conference. Bui has published 12 books and over 130 papers. Tung earned a PhD in Information Systems from NYU Stern and a doctorate in economics and social sciences from the University of Fribourg, Switzerland. ***** Nguyen Quang Huy is the VEMBA Director of External Relations and Recruitment in Hanoi. He is a lecturer at the Foreign Trade University and earned his Master of Public Affairs, and a Certificate of Social Entrepreneurship from Indiana University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s